BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Het jaar 2017 is voor Cyclus een intensief en hectisch jaar geweest. Met betrekking tot de organisatie zijn de werkzaamheden voortgezet voor wat betreft de afbouw van BOR en de omvorming van het afvalbeheerbedrijf. Ook is een begin gemaakt met een proces van cultuurverandering aan de hand van de nieuwe kernwaarden van Cyclus.

Daarnaast is hard gewerkt aan het bereiken van overeenstemming met de opdrachtgevers over de nieuwe dienstverleningsovereenkomsten, binnen de kaders die in de vergadering van aandeelhouders zijn geformuleerd ten aanzien van marktconformiteit en efficiënte bedrijfsvoering. De Raad spreekt zijn grote waardering uit voor het bereikte resultaat.

In het strategisch meerjarenplan is de groeidoelstelling expliciet benoemd. Gedurende het jaar heeft Cyclus gesprekken gevoerd met verscheidene gemeenten om haar dienstverlening aan te bieden en uit te breiden. Met de gemeente Krimpen aan den IJssel is verkend of de uitvoering van de dienstverlening door Cyclus mogelijk is. De aandeelhouders van Cyclus hebben toestemming gegeven aan de directeur om, onder mandaat aan de Raad van Commissarissen, tot een DVO te komen. Daartoe hebben de aandeelhouders ook ingestemd met uitgifte van nieuwe aandelen aan deze gemeente.

De Raad van Commissarissen is begonnen met een brainstorm over de toekomst van Cyclus. Hij heeft daartoe drie sessies gehouden, gericht op de beantwoording van de vraag waar, gelet op de ontwikkelingen in de afvalbranche, het bedrijf staat over 10 tot 15 jaar. De Raad werkt samen met de directeur enkele scenario’s uit. De Raad heeft het voornemen om in de tweede helft van 2018 een eerste toekomstverkenning te hebben met de aandeelhouders.

GOVERNANCE

In oktober 2017 heeft de heer William Bontes zijn lidmaatschap van de Raad beëindigd. In overleg met de aandeelhouders is bepaald dat de Raad zijn werk vooralsnog met vier leden voortzet.

De Raad heeft in 2017 vijf keer regulier vergaderd. Daarnaast heeft hij conform de WOR een keer met de OR overleg gevoerd (artikel 24-overleg), waarin de huidige ontwikkelingen binnen het bedrijf, alsook de toekomst van het bedrijf besproken zijn.

Gedurende het jaar heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen vier maal een aandeelhoudersvergadering bijeen geroepen teneinde, naast de reguliere onderwerpen, de implementatie van de besluiten uit 2015 vast te stellen en de voortgang van de totstandkoming van nieuwe DVO’s te ondersteunen.

VOORSTEL VASTSTELLEN JAARREKENING EN WINSTBESTEMMING

De door het bestuur opgemaakte en door de commissarissen mede ondertekende jaarrekening over 2017 gaat vergezeld van alle wettelijk vereiste aanvullende gegevens en het door het bestuur opgemaakte bestuursverslag. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van 17 mei 2018 van PricewaterhouseCoopers overeenkomstig artikel 34 van de statuten.

De winst van de vennootschap over 2017 bedraagt € 608.250.

De bestuurder en Raad van Commissarissen doen jaarlijks, bij het vaststellen van de jaarrekening en conform artikel 36 van de statuten, een voorstel voor winstsbestemming en bij voldoende ruimte tevens een voorstel tot dividenduitkering.

Met inachtneming van de statuten stellen wij de AVA voor:

  • de hierbij aangeboden jaarrekening 2017 vast te stellen;
  • de directeur van Cyclus en de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het in 2017 gevoerde bestuur, respectievelijk het gehouden toezicht;
  • in te stemmen dat de winst wordt toegevoegd aan de overige reserves.
  • in te stemmen dat ten laste van de overige reserves eenmalig een dividend uitgekeerd wordt van € 3.000.000 conform besluitvorming AVA d.d. 14 december 2017;

Cyclus is in ontwikkeling. Van de medewerkers wordt grote inzet gevraagd om de vele veranderingen constructief vorm te geven. De Raad spreekt zijn waardering uit naar de medewerkers van Cyclus om in een fase van reorganisatie en omvorming toch een topprestatie te leveren. De voorgenomen groei geeft een belangrijke impuls aan de versterking van de positie van het bedrijf. Het vertrouwen in een toekomst waarin Cyclus een rol zal spelen in de circulaire economie, is nadrukkelijk aanwezig.

Raad van Commissarissen
J.H.A.A. Prins
Voorzitter

Moordrecht, 17 mei 2018